SKUTECZNY TRENER

PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE

Cele kursu.

I. PODSTAWY TEORETYCZNE

1. Szerszy kontekst szkolenia.
2. Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych.
2.1. Analiza stanowiska pracy.
2.2. Badanie metod pracy.
2.3. Badanie poziomu wykonania pracy.
3. Zaprojektowanie szkolenia z celami do osiągnięcia.
3.1. Dobrze sformułowany cel.
3.2. Przykładowe cele kursu.
4. Badanie efektywności szkolenia.
5. Czas na refleksję.

II. UCZENIE SIĘ

1. Podstawy uczenia się.
1.1. Organizacja uczenia się.
1.2. Psychologiczne podstawy procesu wyjaśniania w nauczaniu.
1.3. Psychologiczne podstawy zapamiętywania i przypominania.
1.4. Zwiększone możliwości naszego umysłu.
2. Etapy w przyspieszonym uczeniu się według Georgi Lozanowa.
3. Cykl przyspieszonego uczenia się.
4. Dwadzieścia jeden sposobów doskonalenia procesu uczenia się.
5. Czas na refleksję.

III. MODELE PRZEKAZYWANIA TRENINGU

1. Model uczenia się według D. Kolba.
2. Model „3T”.
3. Formularz rozkładu czasowego treningu i kontrola procesu uczenia się według „3T”.
4. Czas na refleksję.

IV. METODY

1. Ćwiczenia wprowadzające i energetyzujące.
1.1. Ćwiczenia otwierające szkolenie.
1.2. Ćwiczenia wstępne, budujące empatię w grupie.
1.3. Ćwiczenia energetyzujące.
2. Graficzne metody wspomagające uczenie się.
2.1. Analiza pola sił.
2.2. Ryba Ishikawy.
2.3. Mapa umysłu.
3. Równomierna komunikacja w grupie.
4. Grupowe rozwiązywanie problemów.
4.1. „Burza mózgów”.
4.2. Jak przeprowadzać dyskusje w grupie.
5. Twórcze rozwiązywanie problemów - metody.
5.1. „Burza pytań”.
5.2. Sześć myślowych kapeluszy.
5.3. Test predyspozycji do myślenia twórczego.
6. Elastyczność wypowiedzi.
7. Arkusz analizy szkolenia.
8. Taksonomia celów edukacyjnych wg Blooma.
9. Klasyfikacja pytań i poleceń.
10. Zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych.
11. Wybrane techniki modelowania.
12. Analiza interakcji trener – uczący się.
13. Formularz obserwacji z „linią czasu”.
14. Motywacja.
15. Wymagane cechy szkolącego.
16. Zachowania ukierunkowane na zadanie.
17. Zachowania ukierunkowane na atmosferę w grupie.
18. Zachowania ukierunkowane na siebie.
19. Zasady kierowania rozwojem ludzi.
20. Jak przekonać ludzi do swojego sposobu myślenia.
21. Czas na refleksję.
22. Zakończenie szkolenia.
23. Formularz oceny kursu.
24. Zalecana literatura.

Powrót na poprzednią stronę