EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp.

1. Lider Zwycięski : Tworzenie zwycięskich zespołów

1.1. Koncepcja efektywnych zespołów wg Mike'a Woodcocka.

1.2. Diagnoza problemów istniejących w pracy zespołowej.

1.3. Co to jest zespół?

1.4. Bloki, na których opiera się budowa zespołów.

1.5. Stadia rozwoju zespołów.

1.6. Pomaganie zespołom przez wszystkie fazy rozwojowe.

1.7. Zachowania ukierunkowane na zadanie.

1.8. Zachowania ukierunkowane na atmosferę w grupie.

1.9. Zachowania ukierunkowane na siebie.

1.10. Rola lidera zespołu.

1.11. Integralność lidera!

1.12. Podwładni uczą się tego, czym żyją szefowie.

1.13. Podstawowe zasady budowania zespołu.

2. Lider Motywujący

2.1. Teoretyczne podstawy motywacji.

2.2. Warunki skuteczności stosowania nagród i kar.

2.3. Trudni pracownicy. Jak zaspakajać potrzeby trudnych pracowników?

3. Lider Wywierający Wpływ: Efektywna komunikacja

3.1. Model komunikacji.

3.2. Jak zwiększyć efektywność komunikacji.

3.3. Mowa ciała.

3.4. "Przyjazna postawa".

3.5. "Godna postawa".

3.6. Okno Johari.

3.7. Zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych.

3.8. Reguły wywierania wpływu.

3.9. Charakterystyka ludzi potrafiących wywierać wpływ.

3.10. Klucz do przywództwa: priorytety.

3.11. Precyzyjne ustalanie priorytetów.

3.12. Jak przekonać ludzi do swojego sposobu myślenia?.

3.13. Style komunikacji.

3.14. Sześć rodzajów interwencji.

3.15. Techniki perswazyjne.

3.15.1. Model prezentacji perswazyjnej.

3.15.2. Model "Ce - Ka - Pe?".

3.15.3. Model "4 P".

3.15.4. Wywieranie wpływu przez rozkazywanie.

3.15.5. "Mieć albo nie mieć, oto jest pytanie. Udramatyzuj problem.

3.15.6. "Niebo a ziemia". Czy potrafisz rysować kontrasty?.

3.16. Asertywne techniki perswazyjne w sytuacjach konfliktowych, w rozmowach dyscyplinujących.

3.16.1. Cztery rodzaje zachowania a emocje.

3.16.2. Asertywne prawa podwładnego.

3.16.3. Technika sześciu etapów - "OREMUS".

3.16.4. Technika "Kanapki".

3.16.5. Czas do namysłu - "OPORNA".

3.16.6. Technika zmniejszania napięcia - "SPOKO".

3.16.7. Rozmowa dyscyplinująca - "FUSZER".

3.17. Asertywne reakcje na trudne sytuacje.

4. Lider Twórczy: Pozytywne i realistyczne myślenie

4.1. Techniki pozytywnego i twórczego myślenia: słownik transformacji.

4.2. Słownik transformacji.

4.3. "Technika odbicia lustrzanego". Jak zmienić negatywny model myślenia.

4.4. "Technika D - E - S - K - A".

4.5. "Odpowiedzi dla ciasnego umysłu". Jak zmienić negatyw. model myślenia.

4.6. Przykłady wewnętrznych monologów.

4.7. "Przyjazna postawa" jako model radzenia sobie z zastrzeżeniami.

4.8. Modelowanie pozytywnych zachowań wśród podwładnych.

4.9. Postawy społeczne i zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej.

4.10. Misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa.

4.11. Cele strategiczne przedsiębiorstwa a cele indywidualne.

4.12. Grupowe rozwiązywanie problemów.

4.13. Jak przeprowadzać zebrania.

4.14. Twórcze rozwiązywanie problemów - metody.

4.14.1. Burza pytań.

4.14.2. Kruszenie obiektu.

4.14.3. Kontrolne listy pytań.

4.14.4. Sześć myślowych kapeluszy.

4.14.5. AMW - Alternatywy, Możliwości, Wybory.

4.14.6. Wartości i interesy.

4.14.7. SiN - Skutki i Następstwa.

4.14.8. ZWI - Zalety, Wady i to, co Interesujące.

4.14.9. P O - Prowokacyjna Operacja.

4.14.10. Przetwarzanie łańcucha pytań - Dlaczego?.

4.14.11. Co czyni zespół twórczym?.

4.14.12. Wybrana literatura na temat twórczości.

4.15. Lista sprawdzająca bloki.

4.16. Arkusz rankingowy.

4.17. Co to jest HRD?

4.18. Efektywna praca zespołowa w praktyce.

4.19. Samokierujące się zespoły robocze.

4.20. Transfer do środowiska pracy.

Literatura.

Powrót na poprzednią stronę