TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
I PODEJMOWANIE DECYZJI

PROGRAM SZKOLENIA

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Powitanie.

1.1. Sprawy administracyjne, omówienie celów kursu (trener) i jego planu.

1.2. Zapoznanie się uczestników w parach. Wzajemna prezentacja.

1.3. Omówienie celów uczestników (rzutowanie celów na "ekran").

1.4. Pytania, kwestie niejasne, sporne.

1.5. Kwestionariusz rozwiązywania problemów.

1.6. Ćwiczenie praktyczne.

2. Ustalenie wspólnej definicji, co to jest problem.

3. Definicje problemów.

4. Rodzaje i definicje sytuacji problemowych.

5. Podstawowa metodologia rozwiązywania problemów.

6. Schematy rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach.

7. Etapy rozwiązywania problemów.

8. Model rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

9. Analiza problemu / rozwiązanie / podjęcie decyzji / realizowanie decyzji / refleksje -

10. Ważna dziedzina - komunikacja!

11. Ćwiczenia praktyczne.

12. Role spotkaniowe.

13. Formularz oceny spotkania roboczego.

14. Potencjalne sfery problemów.

15. Indywidualna charakterystyka problemów.

16.1. Zagadnienia teoretyczne.

16.2. "Moja lista problemów".

17. Ćwiczenia aktywizujące.

18. Model rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji:

Etap pierwszy: zauważenie problemu.

Etap drugi: podjęcie decyzji o rozwiązywaniu problemu. Pytania meta-decyzyjne.

Etap trzeci: rozpoznanie i zdefiniowanie problemu.

Etap czwarty: szczegółowe określenie przestrzeni problemowej.

Etap piąty: analiza przyczyn wystąpienia problemu.

Etap szósty: wytworzenie propozycji rozwiązania.

Etap siódmy: ocena propozycji rozwiązania.

Etap ósmy: podjęcie decyzji.

Etap dziewiąty: zaplanowanie wcielenia w życie decyzji.

Etap dziesiąty: refleksje o całym procesie.

 

CZĘŚĆ DRUGA

1. Podsumowanie dotychczasowej pracy. Pytania, kwestie sporne.

2. Kwestionariusz: profil dominacji mózgowej Herrmanna.

3. Czteropolowy model preferencji w myśleniu i uczeniu się wg Neda Herrmanna.

4. Charakterystyka myślenia analitycznego.

5. Charakterystyka myślenia sekwencyjnego.

6. Charakterystyka myślenia interpersonalnego.

7. Charakterystyka myślenia wyobrażeniowego.

8. Profil dominacji mózgowej.

9. Koncepcja dominacji mózgowej.

10. Ćwiczenia praktyczne.

11. Trening myślenia analitycznego.

12. Trening myślenia sekwencyjnego.

13. Trening myślenia interpersonalnego.

14. Trening myślenia wyobrażeniowego.

15. Ćwiczenia praktyczne.

16. Nastawienie umysłowe w poszczególnych fazach rozwiązywania problemów.

17. Style uczenia się.

18. Ćwiczenia praktyczne.

19. Twórczość - definicje twórczości.

20. Różne koncepcje twórczości.

21. Model zdolności umysłowych Guilforda.

22. Kryteria twórczości w ujęciu triadowym według Nęcki.

23. TROP - twórcze rozwiązywanie problemów według Nęcki.

24. Strategia twórczego oddalenia.

25. Strategie w procesie twórczym wg Nęcki.

26. Ogólne zasady heurystyczne rozwiązywania problemów według Nęcki.

27. Techniki i metody twórczego rozwiązywania problemów.

28. Ćwiczenia praktyczne.

 

CZĘŚĆ TRZECIA

1. Podsumowanie dotychczasowej nauki.

2. Techniki i metody twórczego rozwiązywania problemów.

3. Ćwiczenia praktyczne.

4. Grupowe rozwiązywanie problemów. Schemat:

a) Zdefiniowanie ról osób rozwiązujących problemy i zdefiniowanie sytuacji.

b) Przygotowanie do ról (rozdanie Kart Analizy).

c) Granie roli.

d) Wypełnianie kart.

e) Przygotowanie analizy w grupach i omówienie.

f) Komentarze.

g) Podsumowanie.

5. Techniki i metody twórczego rozwiązywania problemów.

6. Ćwiczenia praktyczne.

7. Podsumowanie .

8. Dyskusja, pytania, kwestie sporne, uwagi na temat dalszej pracy.

 

Powrót na poprzednią stronę