PARTIE KORESPONDENCYJNE

J. Przewoźnik - T. Oim

Finał IX Olimpiady, koresp. 1982

Partia grana z aktualnym wtedy mistrzem świata!
Teraz miło wspominać,
ale podczas analiz nie było słodko.

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.e3 b6 5.Gd3 Gb7 6.Sf3 0-0 7.0-0 d5

8.c:d5 e:d5 9.Se5 c5 10.a3

10...Ga5 11.Gd2 Sc6

12.f4 c:d4 13.e:d4

13...G:c3 14.G:c3 Se4 15.G:e4 d:e4

16.f5 Hg5 17.He2 e3

18.Wf3 S:e5 19.Wg3 Sg4 20.W:g4 H:f5

21.Wg3 Hf2+ 22.H:f2 e:f2+ 23.K:f2 f6 24.We1 Wfe8 25.Wge3

1/2-1/2


J. Przewoźnik - J. Van Oosterom

Finał Mistrzostw Europy, koresp. 1988

Partia z późniejszym mistrzem świata.
Po debiucie cały czas taktyczna walka o wyrównanie.

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 Ge7 6.We1 b5 7.Gb3 0-0 8.c3 d6 9.h3 Gb7 10.d4 We8 11.Sbd2 Gf8

12.a3 h6 13.Gc2 Sb8 14.b4 Sbd7 15.Gb2

15...a5 16.b:a5 W:a5 17.Gd3

17...Ha8 18.Sb3 Wa7 19.G:b5 G:e4

20.d:e5 d:e5 21.G:d7 Wd8 22.S:e5 G:g2

23.We3 S:d7 24.S:d7 Wa6

25.Wg3 Ge4 26.c4 Wd6

27.Sf6+ W:f6 28.G:f6 W:d1+ 29.W:d1 H:a3

30.Ge5 He7 31.Gf4 g5

32.We1 Gg7

33.G:c7 f5 34.Ga5 Ge5 35.Wge3 Gf4

36.Wd3 g4

37.Sd2 g:h3 38.S:e4 h2+ 39.Kh1 f:e4

40.Gd2 Hf6

41.Wd8+ H:d8 42.G:f4 h5 43.c5

1/2-1/2


A. Lanc - J. Przewoźnik

Finał Mistrzostw Europy, koresp. 1988

Dynamicznie przeprowadzona partia.
Idea blokady po czarnych polach f4-e5-d6
została ładnie uzupełniona o taktyczne uderzenia pionkami.
Na zakończenie efektywny atak
na białego króla po liniach i przekątnych.
Logiczna partia.

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 c:d4 4.S:d4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Sd5 S:d5 8.e:d5 Se7

9.c4 Sg6 10.Ha4 Gd7 11.Hb4 Hb8

[ 11...G:b5 12.H:b5+ Hd7 13.H:d7+ K:d7] 12.h4!? [ 12.Ge3 b6 13.Ge2 Ge7 14.0-0 0-0 15.a4 f5!] 12...h5 [ 12...Ge7 13.h5 Sf8] 13.g3 Ge7 14.Ge2! Gg4!? [ 14...0-0? 15.G:h5; 14...f5 15.Gg5!] 15.f3 [ 15.G:g4 h:g4 16.h5 f5 z ideą Sg6-f8-d7-f6] 15...Gd7

16.a4 0-0 17.Sc3 f5 18.Gg5

18...a5!? 19.Hb3 Hd8 20.G:e7 H:e7 21.0-0-0

[ 21.H:b7? Wfb8 22.Hc7 W:b2] 21...f4 22.Gd3

[ 22.g:f4 S:f4; 22.g4 h:g4 23.h5 Sh4 24.f:g4 f3 25.Gd3 G:g4] 22...e4!? [ 22...Gf5 23.G:f5 W:f5 24.Hc2 Waf8 25.g4 h:g4 26.f:g4 W5f6 27.Se4 W6f7 28.Sg5 Wf6 29.h5+/-] 23.G:e4 [ 23.f:e4 f:g3 z ideą 24... Ne5-/+] 23...Se5 24.g:f4 W:f4-/+

25.c5 [ 25.H:b7 Wc8 26.b3 W:h4] 25...Ge8 26.c:d6 [ 26.c6 Wf7! 27.c:b7 Wb8] 26...H:d6

27.Se2?

[ 27.Wdg1; 27.Kb1] 27...S:f3! 28.G:f3 [ 28.S:f4 H:f4+ 29.Kb1 H:e4+-+] 28...Wc8+ 29.Sc3 [ 29.Kd2 G:a4 30.Hd3 Hb4+ 31.Ke3 We8+ 32.Kf2 W:f3+! 33.K:f3 ( 33.H:f3 G:d1 34.W:d1 Wf8-+) 33...Gb5-+] 29...W:f3 30.Kb1

30...b5! 31.a:b5

31...a4! 32.H:a4 Gg6+ 33.Ka2

[ 33.Kc1 Hg3 >< Nc3] 33...Hf8! 34.Whg1

[ 34.Kb3 Wf2! 35.Wc1 Wa8 36.Hb4 W:b2+ 37.K:b2 H:b4#] 34...Wa8 35.W:g6 W:a4+ 36.S:a4 Hb4 37.Sc3 Wf2!

0-1


J. Przewoźnik - F. Brglez

Finał Mistrzostw Europy, koresp. 1988

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 S:e4 6.d4 b5 7.Gb3 d5 8.d:e5 Ge6

9.Sbd2 Sc5 10.c3 d4 11.G:e6 S:e6 12.c:d4 Sc:d4

13.Se4 Hd5 14.S:d4 S:d4

[ 14...H:e4!? 15.S:e6 f:e6 16.Gg5 H:e5 17.Hh5+ g6 18.Hh4 Gg7 19.Wfe1 Hf5 20.Ge7!+/=] 15.Sc3 Hd7 16.Ge3 Gc5

17.Hh5! [/\ Rad1] [ 17.Se4 Ga7! 18.Wc1 0-0 19.Sc5 G:c5 20.W:c5 Wfd8 21.G:d4 H:d4 22.H:d4 W:d4 23.W:c7 Wd2 24.Wfc1 We8 25.W7c2 W:c2 26.W:c2 f6 27.f4 f:e5 28.We2 Kf7 29.f:e5 Wc8 30.Wd2 Ke6 31.Wd6+ K:e5 32.W:a6 Wc1+ 33.Kf2 Wc2+= Beliavsky-Dorfman, Frunze 1981] 17...He6 18.Wad1 Wd8

19.Gg5 [ 19.Wd2 0-0 ( 19...Gb6 20.Wfd1 c5 21.Se4 Hg6=) 20.Wfd1 g6 ( 20...Hc4?! 21.Se4 Se2+ 22.Kh1 H:e4 ( 22...W:d2 23.S:d2 Hc2 24.H:e2 G:e3 25.f:e3 Wd8 26.b4! h6! 27.a3+/-) 23.W:d8+-) 21.Hh4 Ge7 22.He4 Sf5 23.W:d8 G:d8 24.Gc5 Ge7 25.G:e7 S:e7 26.h3 Kg7 27.Wd3 Sc6 28.f4 Wd8 29.Sd5 Se7 30.S:e7 H:e7 31.W:d8 1/2-1/2 Romaniszyn-Jusupov, Frunze 1981] 19...Wd7 [ 19...Ge7 20.G:e7 H:e7 ( 20...K:e7 21.Hh4++-) 21.Hg4 Se6 22.Sd5 Hc5 ( 22...Hf8 23.S:c7+! S:c7 24.W:d8+ K:d8 25.Wd1+ Ke7 26.Hd7#) 23.Sf4 S:f4 24.W:d8+ K:d8 25.Wd1+ Ke7 26.Hd7+ Kf8 27.Hd8#] 20.Se4 Gb6

21.Wfe1

21...0-0?

[ 21...Kf8 22.Sf6! g:f6 23.Gh6+ Ke8 24.e:f6 Se2+ 25.Kh1!+-; 21...h6 22.h3 0-0 ( 22...Kf8 23.Ge3! Sf5 24.Sg5 He7 25.G:b6 c:b6 26.Sh7+! W:h7 27.H:f5+-) 23.G:h6 g:h6 24.Sf6+ Kg7 25.S:d7 H:d7 26.We4 c5 a) 26...Wd8 27.e6 f:e6 (a) 27...Sf3+ 28.g:f3 H:d1+ 29.Kg2) 28.Wg4++-; b) 26...Hf5 27.Hg4+! H:g4 28.W:g4+ Kh7 29.Wg:d4 G:d4 30.W:d4+/-; c) 26...We8 27.Wg4+ Kh7 (c) 27...Kf8 28.H:h6+ Ke7 29.Hf6+ Kf8 30.Wh4+-) 28.Wd:d4 G:d4 29.W:d4 H:d4 30.H:f7++-; 27.e6 f:e6 28.Wg4+ Kf6 29.Wg6++-] 22.Sf6+

[22... gf6 23.Gf6 Hf5 24.Hf5 Sf5 25.Wd7 +-; 23... Ge2 24.Kh1!+-] 1-0


E. Costea - J. Przewoźnik

Finał IX Olimpiady, koresp. 1982

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.S:e5 d6 4.Sf3 S:e4 5.d4 d5 6.Gd3 Ge7 7.0-0 Sc6 8.We1 Gg4 9.c4 Sf6

10.c:d5 S:d5 11.Sc3 0-0 12.Ge4 Ge6 13.Hc2 h6

14.Gf5 Scb4 15.He4 G:f5 16.H:f5

16...Gf6 17.a3 S:c3 18.b:c3 Sd5

19.Wb1 b6 20.c4 Se7 21.Hg4

21...Hc8 22.H:c8 Wa:c8 23.Gf4 Wfd8 24.d5

24...g5 25.Gg3 c6 26.d6 Sf5 27.Wbd1 Wd7

28.Ge5 G:e5 29.S:e5 W:d6 30.W:d6 S:d6 31.Wd1

31...We8 32.f4 g:f4 33.W:d6 W:e5 34.W:c6 Kg7 35.Wd6

35...Wa5 36.Wd3 Wa4 37.Wc3 Kf6 38.Kf2

38...Wa5 39.Wh3 h5 40.Wd3 Ke5 41.Kf3 f6 42.h3 Kf5

43.Ke2 Ke4 44.h4 Kf5 45.Kf3 We5

0-1


J. Przewoźnik - S. Webb

Finał IX Olimpiady, koresp. 1982

Długotrwałe zmaganie się z przewagą pary gońców.
W końcu jednak pionek więcej zadecydował.

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 e:d5 5.c:d5 d6 6.e4 g6 7.f3 Gg7 8.Gg5 0-0 9.Hd2 a6 10.a4 Sbd7

11.Sh3 Ha5 12.Sf2 b5 13.Ge2 Sb6 14.0-0

14...b4 15.Scd1 c4

16.Hc1 Gb7 17.G:c4 Wac8 18.b3 S:c4 19.b:c4 Hc7

20.a5 H:c4 21.H:c4 W:c4 22.Wb1 Gc8 23.Gd2

23...Wd8 24.Se3 Wc7 25.G:b4 Se8

26.Wfc1 W:c1+ 27.W:c1 Gd7 28.Sc4 Wc8 29.Sd3 Gb5

30.Sa3 W:c1+ 31.S:c1 Gd4+ 32.Kh1

32...Ga4 33.Sc4 Gb5 34.Sa3 Ga4 35.Se2 Gf2

36.g4 f5 37.Kg2 Gh4 38.g:f5 g:f5 39.Sd4 f:e4 40.f:e4 Gf6 41.Sf5 Ge5 42.Sc4 Gc2

43.Kf3 G:h2 44.Sc:d6 Sf6 45.Gc3 Sd7 46.Sc4 h5

47.Sfe3 Gd3 48.e5 h4 49.e6 Sc5

50.Se5 h3 51.S3g4 Ge4+ 52.Ke2 G:e5 53.G:e5 G:d5

54.Sf6+ Kf8 55.Gd6+ Kg7 56.S:d5 S:e6

57.Sb4 Kf7 58.Kf2 Ke8 59.S:a6

1-0


I. Kopylov - J. Przewoźnik

Finał Mistrzostw Europy, koresp. 1988

Trudna partia z radzieckim arcymistrzem.
Koncepcyjna była walka o przejęcie inicjatywy (d6-d5, g6-g5, b5-b4).

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.He2 b5 6.Gb3 Gc5 7.a4 Wb8 8.a:b5 a:b5 9.d3 0-0 10.0-0 d6

11.Ge3 Gg4 12.c3

[ 12.h3 Sd4 13.G:d4 G:f3 14.H:f3 G:d4 15.c3 Gb6=] 12...G:e3 13.f:e3 Se7 14.Sbd2 c5 15.d4 Hb6

[ 15...d5 16.d:e5 a) 16.e:d5 e4 17.d:c5 Se:d5!? 18.S:e4 S:e4 19.Wad1 Sd:c3! 20.b:c3 S:c3-+; b) 16.He1 G:f3 17.g:f3? (b) 17.S:f3! S:e4 (b) 17...e:d4 18.e5) 18.S:e5 f6 19.Sf3 c4 20.Gc2 Sc8!? 21.G:e4 d:e4 22.Sd2 Hd5) 17...c:d4 18.e:d4 e:d4 19.e5 Sh5 20.c:d4 Hb6 21.Hf2 Sf5 22.G:d5?? Sf4-+; c) 16.h3!? d:e4 17.h:g4 e:f3 18.H:f3 c:d4 19.c:d4 e:d4 20.g5! Se8 (c) 20...Sfd5 21.e:d4) 21.g6 S:g6 22.G:f7+ Kh8 23.Hh3 Se5!; 16...S:e4 17.Wfd1 Hc7= ( 17...c4 18.Gc2 S:d2 19.W:d2 Sg6=) ] 16.Gc2

16...d5!? 17.d:e5 S:e4 18.S:e4 d:e4 19.G:e4 Sg6

20.Hc2! Wbe8 21.G:g6 h:g6 22.He4! [ 22.Sg5 Hd8!? ( 22...W:e5!? 23.S:f7? Wf5!) ] 22...G:f3 23.g:f3

[ 23.W:f3 Hc7! 24.Wh3 W:e5 25.Hh4 Wh5] 23...He6! 24.f4 Hb3 25.Wf2 Wd8 26.h3

26...b4 27.Wc1 Wd1+ 28.W:d1 H:d1+ 29.Kg2 b:c3 30.b:c3 Wb8

31.Hc2! [ 31.e6? f5 32.He5 Wb1 33.e7 Hh1+ 34.Kg3 Wg1+ 35.Kh4 Wg4#] 31...Hd5+ 32.e4 Hc4 33.Wd2 g5! [ 33...Wb3? 34.Hd3 W:c3 35.Hd8+ Kh7 36.Hh4+ Kg8 37.Wd8#] 34.f:g5 [ 34.f5 We8 35.Wd5 Wa8! 36.Hd3 Ha2+ 37.Kg3 ( 37.Hd2 Hb1!=) 37...Ha1!=] 34...Wb3 35.e6 [ 35.Hd3!? H:c3 36.H:c3 W:c3=] 35...H:e6 36.Wd8+ Kh7

37.Wd5?

[ 37.He2 g6=] 37...Wb2! 38.H:b2 H:e4+ 39.Kf2 H:d5 40.Hc2+

1/2-1/2


J. Przewoźnik - A. Soltau

Finał IX Olimpiady, koresp. 1982

To partia z późniejszym finalistą mistrzostw świata.
Wymagała od białych wyjątkowej czujności,
aby znaleźć rekompensatę za ofiarowany materiał.

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.c:d5 S:d5 5.e4 S:c3 6.b:c3 Gg7 7.Sf3 c5 8.Wb1 0-0

9.Ge2 Ha5 10.Hd2 a6 11.0-0 Sc6

12.He3 H:a2 13.Gd2 c:d4 14.c:d4

14...e5 15.d5 Sd4 16.Gd3 S:f3+ 17.g:f3

17...Ha4 18.Wfc1 Hd7 19.Wb6

19...Hd8 20.Hc5 Hh4 21.d6

21...Gh6 22.G:h6 H:h6 23.He3 H:e3 24.f:e3

24...Ge6 25.W:b7 Wfd8 26.Wb6 a5 27.Wa1 a4 28.Gc2

28...Gd7

29.f4 Wdc8 30.Gd1 e:f4 31.e:f4 Wab8 32.W:b8 W:b8 33.Kf2 Wb4 34.Ke3

34...f5 35.e5

35...g5 36.Gf3 g:f4+ 37.Kf2 Wb2+ 38.Ke1

38...Wb5

39.e6 G:e6 40.Gc6 Wb8 41.W:a4 Wd8

42.Wa8 W:a8 43.G:a8 Kf7 44.Gc6 Gb3

1/2-1/2


J. Przewoźnik - M. Welin

koresp. 1988-1990

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Gg5 Ge7 5.e5 Sfd7 6.G:e7 H:e7 7.f4 0-0 8.Sf3 c5 9.d:c5 H:c5 10.Hd2 Sc6

11.0-0-0 Sb6

12.h4 Gd7 13.h5 Wfc8 14.h6 g6

15.Wh3 Sa5 16.Hd4 Hf8 17.Kb1

17...Sbc4 18.Sh2 Hb4

19.S:d5 e:d5 20.e6 H:b2+ 21.H:b2 S:b2

22.e:d7 S:d1 23.d:c8H+ W:c8

24.Wd3 Sc3+ 25.Kb2 Sa4+ 26.Kc1 Sc3 27.Kb2 Sa4+

1/2-1/2